1. Preambula: Tieto podmienky poskytovania služieb vytvárajú záväznú a vykonateľnú zmluvu (“Zmluva”) medzi tebou, užívateľom, či už ako fyzickou osobou alebo ako právnickou osobou (“Ty”) a spoločnosťou Pixenio, s.r.o., so sídlom Svätoplukova 21, 040 01 Košice, IČO: 51 943 000 (“Pixenio” alebo “my”) ohľadom Tvojho používania našich produktov a/alebo služieb, ktoré Ti predáme alebo poskytne bezodplatne (“Služby”). Služby zahŕňajú webstránky, softvér, infraštruktúru, akékoľvek a všetky pridružené médiá, tlačené materiály a "on-line" alebo elektronická dokumentácia, ako aj akýkoľvek softvér nainštalovaný v Službách potrebný na prevádzku prostredia, jeho komponentov, aktualizácií, vylepšení, modifikácií, revízií alebo doplnení vykonaných spoločnosťou Pixenio. Táto Zmluva stanovuje podmienky, práva, obmedzenia a povinnosti používania Služieb tak, ako to je detailne v nej uvedené.

Používaním Služieb potvrdzuješ, že si si prečítal túto Zmluvu, pochopil si ju a súhlasíš, že budeš viazaný jej podmienkami. Musíš mať 16 rokov alebo viac, aby si mohol využívať naše Služby. Vyhlasuješ a zaručuješ sa, že máš minimálne 16 rokov. Ak uzatváraš túto Zmluvu v mene právnickej osoby, vyhlasuješ a zaručuješ sa, že máš oprávnenie uzatvoriť túto Zmluvu v mene tejto právnickej osoby.

Táto Zmluva vznikne akceptovaním jej všetkých podmienok v nej uvedených počas registrácie Tvojho účtu alebo začatím používania Služieb akýmkoľvek spôsobom.

Ak nesúhlasíš s podmienkami tejto Zmluvy, nepoužívaj Služby.

2. Užívateľské konto: Musíš sa registrovať a vytvoriť účet (“Účet”), ak chceš používať Služby. Počas registrácie Účtu musíš poskytnúť presné, súčasné a úplné informácie. Si zodpovedný za udržiavanie Tvojho Účtu a Tvojho hesla v bezpečí. Zodpovedáš za všetok obsah zverejnený a/alebo nahratý pod Tvojím Účtom a akúkoľvek aktivitu, ktorá sa udeje pod Tvojím Účtom. Ak sa dozvieš o akomkoľvek neoprávnenom použití alebo prístupe k našim Službám prostredníctvom Tvojho Účtu, si povinný okamžite nás o tom informovať.

3. Obmedzenia:

3.1 Pokiaľ to nie je touto Zmluvou výslovne povolené, nesmieš:

  • a) prenajať, požičať, lízovať, reprodukovať, upravovať, prispôsobovať, vytvárať odvodené práce z, distribuovať, predávať, sublicencovať, prevádzať Služby, poskytovať prístup k Službám tretím osobám
  • b) zasahovať do akýchkoľvek mechanizmov v Službách určených na obmedzenie ich používania,
  • c) spätne dešifrovať, dekompilovať, rozkladať, prekladať alebo sa inak pokúšať odhaliť zdrojový kód, základné myšlienky, algoritmy, formáty súborov alebo neverejných API Služieb okrem v rozsahu, v akom je to vyslovene povolené zákonom,
  • d) vymazať alebo zakryť akékoľvek vyhlásenia o vlastníckych alebo iných právach v Službách.

3.2 Súhlasíš s tým, že Služby budeš používať iba spôsobom, ktorý bude v súlade so všetkými právnymi predpismi platnými a účinnými v jurisdikcii, v ktorej budeš používať Služby a výlučne v plnom súlade s podmienkami tejto Zmluvy vrátane, ale bez obmedzenia, platných obmedzení týkajúcich sa autorských práv a iných práv duševného vlastníctva a práva na ochranu súkromia.

3.3 Súhlasíš s tým, že nebudeš používať Služby ani webové stránky vytvorené pomocou Služieb ("Webové stránky užívateľa") na zverejnenie, podporu, nahrávanie, prepojenie a/alebo iné sprístupňovanie urážlivého obsahu akéhokoľvek druhu. Pod urážlivý obsah akéhokoľvek druhu patria nevyžiadané emaily a hromadné zasielanie e-mailov, hanlivý prejav, nezákonné aktivity, povzbudzovanie kriminálneho alebo škodlivého správania, distribúcia vírusov, červov, malware, trójskych koní a iné deštruktívne aktivity, pornografia, obsah pre dospelých, sledovanie a zneužívanie. Všetok obsah, ktorý budeme považovať na základe nášho vlastného uváženia za urážlivý, bude okamžite a bez oznámenia vymazaný bez ohľadu na Tvoje predplatenie Služieb a/alebo Služby.

3.4 Súhlasíš s tým, že nebudeš používať Služby ani Webové stránky užívateľa na to, aby si vábil heslá alebo iné osobné údaje od tretích osôb pre akékoľvek protiprávne alebo podvodné účely. Súhlasíš s tým, že sa nebudeš falošne vydávať za žiadnu osobu alebo subjekt alebo klamne reprezentovať svoj vzťah k akejkoľvek osobe alebo subjektu. Súhlasíš s tým, že nebudeš doručovať ani odosielať nevyžiadané e-maily.

3.5 Súhlasíš s tým, že si výhradne zodpovedný za všetok obsah (údaje, text, softvér, hudbu, zvuky, obrázky, fotografie, grafiku, video, správy, súbory alebo akýkoľvek iný typ obsahu), ktoré uverejňuješ a/alebo inak sprístupníš prostredníctvom Služieb a/alebo Webových stránok užívateľa a za vykonanie akýkoľvek transakcií alebo iných aktivít na Webových stránkach užívateľa alebo prostredníctvom Webových stránok užívateľa. Vyhlasuješ a zaručuješ sa, že máš všetky potrebné práva k obsahu, ktorý zverejníš alebo inak sprístupníš prostredníctvom Služieb a/alebo Webových stránok užívateľa. Súhlasíš s tým, že výlučne Ty si zodpovedný za zabezpečenie toho, že obsah, ktorý sprístupníš prostredníctvom Služieb a/alebo Webových stránok užívateľa, neporušuje žiadnym spôsobom autorské práva ani iné práva duševného vlastníctva žiadnej tretej osoby. Vo všeobecnosti nesledujeme ani neskúmame obsah sprístupnený prostredníctvom Služieb a/alebo Webových stránok užívateľa, a preto žiadnym spôsobom nezodpovedáme za kvalitu alebo povahu obsahu, ktorý si akokoľvek sprístupnil prostredníctvom Služieb a/alebo Webových stránok užívateľa. Nie sme zodpovední za akýkoľvek obsah, ktorý si akokoľvek sprístupnil prostredníctvom Služieb a/alebo Webových stránok užívateľa, takže pokiaľ ide o tento obsah, v žiadnom prípade nezodpovedáme za žiadny z Tvojich akýchkoľvek nárokov alebo akýchkoľvek nárokov tretích osôb vlastniacich obsah. Berieš na vedomie a súhlasíš s tým, že môžeme, ale nie sme povinní, monitorovať obsah v Službách a/alebo na Webových stránkach užívateľa a okamžite a bez predchádzajúceho upozornenia odstránime všetok obsah a/alebo Webové stránky užívateľa, ktoré podľa nášho vlastného uváženia porušujú podmienky tejto Zmluvy. Tiež môžeme prerušiť alebo ukončiť poskytovanie akýchkoľvek a všetkých Služieb, ktoré Ti poskytujeme a/alebo zablokovať ktorúkoľvek z Tvojich Webových stránok užívateľa, a to bez povinnosti akejkoľvek kompenzácie zaplatených platieb. Týmto súhlasíš s tým, že spoločnosť Pixenio nikdy nebude niesť žiadnu zodpovednosť z dôvodu vyššie uvedených konaní voči Tebe alebo akejkoľvek inej osobe.

3.6 Výlučne Ty zodpovedáš za všetky aktivity vykonávané na Webových stránkach užívateľa alebo prostredníctvom nich, vrátane akýchkoľvek transakcií a/alebo interakcií s návštevníkmi Webových stránok užívateľa. Výlučne Ty zodpovedáš za poskytnutie akýchkoľvek požadovaných informácií alebo vysvetlení o rôznych funkciách Webových stránok užívateľa a o akýchkoľvek tovaroch alebo službách, ktoré sú na nich ponúkané týmto návštevníkom, ako aj za akékoľvek podmienky používania a zásady ochrany osobných údajov pre Webové stránky užívateľa.

4. Tvoj Obsah:

4.1 Pri používaní Služieb, nám môžeš poskytnúť alebo sprístupniť určitý obsah ("Tvoj Obsah"). V takom prípade nám udeľuješ na dobu trvania tejto Zmluvy obmedzenú, neodvolateľnú, nevýhradnú a bezplatnú licenciu na to, aby sme používali Tvoj obsah na účely a v rozsahu potrebnom na vykonanie tejto Zmluvy. Vyhlasuješ, že si oprávnený udeliť spoločnosti Pixenio takúto licenciu. Odškodníš nás a budeš nás brániť, na Tvoje vlastné náklady, proti všetkým zodpovednostiam a nákladom vrátane odôvodnených poplatkov a nákladov za právne poradenstvo, z každého rozhodnutia vzniknutého z nároku tretej osoby spočívajúcom v tom, že Tvoj Obsah porušuje riadne vydaný patent, autorské práva alebo obchodné tajomstvo akejkoľvek tretej osoby v krajine, v ktorej sa nachádzaš alebo inde.

4.2 Na účely Všeobecného nariadenia o ochrane údajov 2016/679 ("GDPR") a všetkých príslušných vnútroštátnych vykonávacích zákonov v Tvojej jurisdikcii a s ohľadom na akékoľvek osobné údaje obsiahnuté v Tvojom obsahu potvrdzuješ a súhlasíš s tým, že si Prevádzkovateľ (v zmysle definovanom v GDPR) a my sme Sprostredkovateľom (v zmysle definovanom v GDPR), a to pokiaľ máš povolené uchovávať osobné údaje prostredníctvom používania Služieb a za dodržania podmienok tejto Zmluvy. Tiež berieš na vedomie a súhlasíš s tým, že Ty zodpovedáš za dodržiavanie všetkých povinností prevádzkovateľa údajov podľa príslušných zákonov (vrátane GDPR).

5. Platba: Si povinný zaplatiť nám predplatné za Služby vo výške platnej v čase objednania Služieb. Pokiaľ nám neoznámiš pred uplynutím príslušného predplateného obdobia, že chceš prestať používať Služby, Tvoje predplatenie Služieb sa automaticky obnovuje a zároveň nás autorizuješ vybrať príslušné predplatné. Všetky sumy sú nevratné a nezrušiteľné. Nevrátime Ti žiadne platby (napr. za využívanie Služieb iba v časti mesiaca, pri prechode na lacnejšiu verziu Služieb alebo za nevyužité mesiace). Uskutočňovaním platieb nám potvrdzuješ, že sa nespoliehaš na budúcu dostupnosť Služieb nad rámec tejto Zmluvy, akýchkoľvek aktualizácií Služieb a ich zlepšení. Zodpovedáš za platenie všetkých poplatkov súvisiacich s Tvojim používaním Služieb vrátane daní. Uvedené poplatky nezahŕňajú žiadne dane z predaja, použitia, príjmu, pridanej hodnoty a ani iné dane uložené akýmikoľvek daňovými orgánmi v súvislosti so Službami poskytovanými na základe tejto Zmluvy. Všetky tieto dane si povinný platiť Ty.  

6. Bezplatné Služby: Môžeme Ti ponúkať určité Služby vrátane ich skúšobného používania a prístupu k Beta Verziám definovaným nižšie bezplatne (“Bezplatné Služby”). Tvoje použitie Bezplatných Služieb podlieha akýmkoľvek ďalším podmienkam, ktoré určíme a je povolené iba nami určenú dobu. Bezplatné Služby nesmieš používať na konkurenčné analýzy ani na podobné účely. Kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu podľa vlastného uváženia môžeme zrušiť Tvoje právo používať Bezplatné služby, a to bez vzniku akejkoľvek zodpovednosti voči Tebe. Berieš na vedomie, že predbežné vydania a beta produkty, ktoré sprístupníme (“Beta Verzie”), sú stále vo vývoji, môžu byť nefunkčné alebo neúplné a obsahujú pravdepodobne viac chýb a nedokonalostí ako všeobecne dostupné Služby. Nesľubujeme, že akékoľvek Beta Verzie budú niekedy všeobecne dostupné. Za určitých okolností môžeme žiadať poplatok za to, že Ti umožníme prístup k Beta Verziám, ale tieto Beta Verzie budú aj naďalej podliehať tomuto odseku 6 (Bezplatné Služby). Všetky informácie týkajúce sa charakteristík, funkcií alebo výkonnosti Beta Verzií sú dôvernými informáciami spoločnosti Pixenio. V maximálnej možnej miere povolenej príslušnými právnymi predpismi odmietame všetky záväzky alebo zodpovednosti vo vzťahu k Bezplatným Službám vrátane akýchkoľvek povinností týkajúcich sa podpory a údržby, záruky a odškodnenia.

7. Ukončenie:

7.1 Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné práva môžeme zrušiť Zmluvu, ak porušíš podmienky tejto Zmluvy. V takom prípade musíš prestať používať Služby. Bez zbytočného odkladu po skončení tejto Zmluvy v dôsledku porušenia jej podmienok vymažeme Účet a Webové stránky užívateľa vrátane všetkého obsahu v nich.

7.2 V prípade uplynutia doby predplatených Služieb si vyhradzujeme právo vymazať Účet a Webové stránky užívateľa vrátane všetkého obsahu v nich po 30 dňoch od uplynutia doby predplatených Služieb.

7.3 Ty môžeš ukončiť túto Zmluvu kedykoľvek a bez udania dôvodu zaslaním žiadosti od zrušenie Účtu. V prípade skončenia Zmluvy Ti nevraciame žiadnu platbu za žiadnych okolností. Na základe tejto žiadosti stratíš prístup do svojho Účtu, Tvoje Webové stránky užívateľa budú bloknuté a my vymažeme Účet a Webové stránky užívateľa vrátane všetkého obsahu v nich po 30 dňoch po doručení Tvojej žiadosti o zrušenie Účtu.

7.4 Potom ako vymažeme Účet a Webové stránky užívateľa obnova akýchkoľvek Tvojich dát nebude možná.

7.5 Odseky 3, 7, 8 ,9, 10, 11, 12, 13 a 14 ostávajú v platnosti aj po skončení Zmluvy akýmkoľvek spôsobom. Z uvedeného však nevyplýva a ani nevzniká žiadne právo používať Služby po skončení tejto Zmluvy.

8. Podpora a Údržba: Môžeme Ti poskytnúť služby podpory súvisiace so Službami podľa vlastného uváženia, a to bez akýchkoľvek záruk alebo vyhlásení a výlučne na účely riešenia technických problémov súvisiacich s používaním Služieb. Pixenio môže, ale nie je povinné, vykonať aktualizácie, vylepšenia, zmeny, údržby alebo doplnenia Služieb. Všetky takéto aktualizácie, vylepšenia, zmeny, údržby alebo doplnenia Služieb a ich poskytnutie sa riadi podmienkami tejto Zmluvy.

9. Zodpovednosť: V maximálnej možnej miere povolenej príslušnými právnymi predpismi spoločnosť Pixenio, jej zamestnanci, pridružené spoločnosti a/alebo tretie osoby poskytujúce licencie nezodpovedajú za akúkoľvek škodu, stratu ziskov, náklady, výdavky, príjmy, stratu údajov, predaj, prerušenie podnikania, nepriame straty alebo škody, trestné škody, následné straty alebo škody, straty dobrého mena alebo akúkoľvek inú platbu, ktorú si vynaložil v dôsledku Služieb a ich činností, zlyhania, chýb a/alebo akejkoľvek inej interakcie medzi Službami a Tvojím koncovým zariadením, počítačmi, službami, softvérom alebo akýmkoľvek koncovým zariadením tretej osoby, počítačovými službami alebo softvérom. Okrem toho nebudeme nikdy niesť akúkoľvek zodpovednosť za akúkoľvek vadu zdrojového kódu, ktorý si napísal spoliehajúc sa na Služby. V prípade, že jurisdikcia neumožňuje vylúčenie zodpovednosti, zodpovednosť spoločnosti Pixenio, jej zamestnancov, pridružených spoločností a/alebo tretích osôb poskytujúcich licencie je obmedzená celkovo na sumu, ktorú si nám zaplatil za Služby v bežnom roku a pokiaľ ide o Bezplatné Služby na sumu 100,-EUR.

10. Záruky:

10.1 Duševné vlastníctvo: Týmto ručíme za to, že Služby neporušujú alebo nezasahujú do akýchkoľvek nárokov tretích osôb súvisiacich s duševným vlastníctvom, patentmi, a/alebo ochrannými známkami a že podľa našich najlepších vedomostí neboli v súvislosti so Službami podniknuté žiadne právne kroky pre ich zasahovanie alebo porušovanie práv duševného vlastníctva.

10.2 Kontrola: Týmto vyhlasuješ, že si dôkladne preskúmal Služby a zistil si, že uspokojivo a dostatočne napĺňajú Tvoje potreby, že rušivo nezasahujú do Tvojich bežných činností a že spĺňajú požiadavky Tvojich počítačových systémov a zostáv. Týmto sa vzdávaš akýchkoľvek nárokov súvisiacich s nekompatibilitou, výkonom, výsledkom a vlastnosťami Služieb a zaručuješ, že si Služby riadne preskúmal.

10.3 Bez záruky: Služby sú poskytované tak ako sú bez akejkoľvek záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovnej alebo implicitnej a v maximálnom rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi. Preberáš plnú zodpovednosť a riziko straty vyplývajúce zo sťahovania a/alebo použitia súborov, informácií, obsahu alebo iných materiálov získaných z Webových stránok užívateľa. Týmto odmietame akúkoľvek záruku, že Služby budú bez chýb, vád alebo bez kódu, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie Tvojim počítačom alebo Tebe, že Služby budú neprerušované, včasné a bezpečné, že informácie poskytované prostredníctvom Služieb sú presné, spoľahlivé a správne, že akékoľvek vady a chyby budú opravené, že Služby budú k dispozícii v ktoromkoľvek konkrétnom čase alebo mieste alebo že Služby nebudú obsahovať vírusy ani iné škodlivé komponenty. Budeš výlučne zodpovedný za akékoľvek škody, chyby alebo straty, ktoré vzniknú v dôsledku používania Služieb, a berieš na seba riziko spojené s odovzdaním Tvojho Obsahu do Služby a/alebo so sťahovaním akéhokoľvek obsahu dostupného prostredníctvom Služieb.

11. Žiadne vrátenia peňazí: Nebudeš nikdy oprávnený na žiadne vrátenie peňazí, zľavu, kompenzáciu alebo reštitúciu z akéhokoľvek dôvodu, a to aj v prípade, že Služby obsahujú závažné chyby.

12. Žiadne ďalšie záväzky: Táto Zmluva nevytvára žiadne povinnosti zo strany spoločnosti Pixenio, ktoré v nej nie sú výslovne uvedené.

13. Výhrada práv a vlastníctvo: Služby a ak to prichádza do úvahy aj všetky ich kópie sú chránené autorským právom a inými zákonmi a zmluvami o duševnom vlastníctve. Spoločnosť Pixenio a/alebo jej poskytovatelia licencií vlastnia názov, autorské práva a všetky ostatné práva duševného vlastníctva v Službách a ak to prichádza do úvahy aj všetky ďalšie kópie Služieb. Ak v rozpore s ustanoveniami tejto Zmluvy spätne dešifruješ, dekompiluješ, rozoberáš alebo sa inak pokúšaš odhaliť zdrojový kód Služieb, týmto súhlasíš s tým, že akékoľvek takto získané informácie sa automaticky a neodvolateľne považujú za prevedené na a vlastnené spoločnosťou Pixenio v plnom rozsahu, a to od momentu vzniku takýchto informácií, bez ohľadu na práva spoločnosti Pixenio súvisiacimi s porušením tejto Zmluvy.

14. Odškodnenie: Týmto ručíš za to, že spoločnosť Pixenio ochrániš a odškodníš za akékoľvek súdne konanie, začatej proti nej v súvislosti s Tvojím používaním Služieb spôsobmi, ktoré porušujú alebo iným spôsobom obchádzajú túto Zmluvu, práva duševného vlastníctva spoločnosti Pixenio alebo právo spoločnosti Pixenio v Službách. Bezodkladne musíš spoločnosti Pixenio oznámiť vznik takéhoto súdneho konania alebo nároku. Zároveň si povinný vyžiadať si predchádzajúci súhlas spoločnosti Pixeno s akýmkoľvek urovnaním súvisiacim s takýmto súdnym konaním alebo nárokom.

15. Rozhodné právo, Jurisdikcia: Táto Zmluva sa riadi, interpretuje a vykladá v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a týmto súhlasíš s tým, že súdy Slovenskej republiky budú mať výhradnú právomoc rozhodovať akýkoľvek spor vyplývajúcich z tejto Zmluvy.