Spoločnosť Pixenio, s.r.o. (“Pixenio” alebo “my”), rešpektuje Tvoje súkromie a podľa toho aj zaobchádza s Tvojimi osobnými údajmi.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú ako zbierame, používame a inak nakladáme s Tvojimi osobnými údajmi. Zbierame iba minimálne množstvo osobných údajov, a to v rozsahu, v akom to je nevyhnutné za účelom naplnenia Tvojej interakcie s nami; Tvoje osobné údaje nepredávame tretím osobám; a používame ich iba tak, ako je to opísané v týchto Zásadách ochrany osobných údajov.

Prevádzkovateľ

Pixenio je prevádzkovateľ Tvojich osobných údajov. Pixenio je Slovenská obchodná spoločnosť, IČO: 51 943 000, so sídlom Svätoplukova 21, 040 01 Košice, Slovenská republika.

Ak máš akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Zásad ochrany osobných údajov alebo akéhokoľvek aspektu nášho spracúvania Tvojich osobných údajov neváhaj nás kontaktovať elektronicky na emailovú adresu privacy@pixenio.com alebo poštou na našu adresu Pixenio, s.r.o., Svätoplukova 21, 040 01 Košice, Slovenská republika.

Informácie, ktoré zbierame o Tebe a spôsob, akým ich získavame

Informácie o Tebe zbierame nasledovnými spôsobmi:

 • prostredníctvom Tvojho použitia našich internetových stránok,
 • keď nás kontaktuješ prostredníctvom našich on-line formulárov s požiadavkou o informáciách ohľadom našich produktov alebo služieb,
 • keď sa zaregistruješ a vytvoríš účet,
 • keď necháš komentáre na našich internetových stránkach.

Zbierame nasledovné osobné informácie o Tebe:

 • emailová adresa,
 • obchodné meno spoločnosti, sídlo spoločnosti, IČDPH, IČO (ak sa zaregistruješ ako spoločnosť,
 • informácie súvisiace s Tvojimi platbami, avšak nikdy nezbierame a ani inak nenakladáme s údajmi o Tvojej kreditnej karte,
 • technické informácie z Tvojho navštívenia našich internetových stránok alebo aplikácií alebo z Tvojho použitia našich služieb alebo vzťahujúce sa k materiálom a komunikáciám, ktoré Ti pošleme elektronicky a
 • akékoľvek iné informácie súvisiace s Tebou, ktoré nám poskytneš (napr. z obsahu, ktorý vložíš na naše internetové stránky)

Informácie o používaní internetových stránok sa zbierajú pomocou súborov cookie. Súbory cookie sú textové súbory vložené do Tvojho počítača za účelom zberu štandardných informácií o Tvojich prihláseniach do internetu a o Tvojom správaní. Tieto informácie sa potom používajú na sledovanie Tvojho používania internetovej stránky a na vytváranie štatistických prehľadov o činnosti internetovej stránky. Viac informácií nájdeš na nasledovných internetových stránkach: www.aboutcookies.org alebo www.allaboutcookies.org.

Môžeš si nastaviť svoj webový prehliadač tak, aby neprijímal súbory cookie a vyššie uvedené stránky Ti povedia ako môžeš odstrániť súbory cookie z Tvojho webového prehliadača. Avšak zober prosím na vedomie, že ak tak urobíš, v zopár prípadoch niektoré prvky našich internetových stránok môžu z tohto dôvodu nefungovať.

Účel a právny základ spracúvania Tvojich osobných údajov

Tvoje osobné údaje spracúvame na nasledovné účely:

 • aby sme Ti mohli poskytnúť naše služby a produkty,
 • aby sme zlepšili naše služby a produkty a ich výkon vrátane vytvárania nových služieb a produktov,
 • na poskytovanie a zlepšovanie našich internetových stránok,
 • aby sme Ti mohli odpovedať na Tvoje otázky alebo aby sme Ťa mohli emailom kontaktovať v súvislosti so spracovaním alebo naplnením Tvojich požiadaviek a tiež aby sme Ti mohli poskytnúť zákaznícky servis, aktualizácie a iné informácie týkajúce sa našich služieb,
 • na vykonávanie prieskumov,
 • na spropagovanie našich služieb a produktov a na marketingové účely,
 • aby sme mohli vykonávať a brániť naše zákonné práva a aby sme mohli splniť povinnosti, ktoré nám vyplývajú z príslušných právnych predpisov,
 • aby sme mohli zachytiť, predchádzať alebo vyšetriť nezákonné činnosti ako sú podvody, sociálne inžinierstvo alebo iné trestné činy.

Tvoje osobné údaje spracujeme len vtedy, ak budeme mať na to právny základ. Právny základ bude závisieť od účelu, pre ktorý zbierame a potrebujeme použiť Tvoje osobné informácie.

Tvoje osobné údaje spracúvame na základe jedného alebo viacerých nasledovných právnych základov:

 • plnenie akejkoľvek zmluvy uzavretej medzi Tebou a nami a jej záväzkov alebo podniknutie krokov potrebných pred uzatvorením takejto zmluvy s cieľom jej uzavretia,
 • dodržiavanie zákonných povinností,
 • máme oprávnený záujem vo vykonávaní spracúvania Tvojich osobných údajov pre účely rozvíjania nášho podnikania, marketingu, poskytovania a vylepšovania našich internetových stránok a služieb, plnenia našich regulačných povinností, kontaktovania sa s Tebou v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi, vykonávania a bránenia našich zákonných práv, zabezpečenia našej fyzickej a elektronickej bezpečnosti a ochrany nášho majetku (to všetko v tom rozsahu, v akom náš oprávnený záujem nie je v konkrétnych prípadoch prevážený Tvojim záujmom alebo Tvojimi základnými právami a slobodami),
 • Tvoj predchádzajúci súhlas,

Ako dlho si nechávame Tvoje osobné údaje

Osobné informácie, ktoré od Teba získame, si ponechávame pokiaľ máme pretrvávajúcu oprávnenú potrebu si ich ponechať (napr. poskytnúť Ti službu, o ktorej poskytnutie si požiadal alebo plniť príslušné zákonné, daňové alebo účtovné požiadavky).

V prípade, že prestaneme mať pretrvávajúcu oprávnenú potrebu spracúvať Tvoje osobné údaje buď ich zmažeme alebo anonymizujeme alebo ak to nie je možné (napr. pretože Tvoje osobné údaje sú uložené v záložných archívoch), bezpečne uložíme a izolujeme Tvoje osobné údaje až do doby kým bude ich zmazanie možné.

Ako zdieľame informácie, ktoré zbierame

Tvoje osobné údaje nepredávame, nepožičiavame ani inak neposkytujeme tretím osobám pre marketingové účely.

Bez Tvojho povolenia nezverejňujeme Tvoje osobné údaje žiadnej tretej osobe, ibaže to je nevyhnutné na spracovanie Tvojej objednávky, splnenia Tvojej požiadavky, plnenia našich povinností zo zmluvy uzavretej medzi Tebou a nami a vylepšenia našich služieb a produktov alebo sme povinní ich zverejniť na základe zákona.

Využívame služby nasledovných spoločností, s ktorými aj zdieľame informácie:

 • Služba Google Analytics, ktorá nám poskytuje analýzy. Služba Google Analytics používa súbory cookie na zbieranie neidentifikujúcich informácií. Spoločnosť Google poskytuje niektoré ďalšie možnosti ochrany osobných údajov týkajúce sa súborov cookie, ktoré využíva služba Google Analytics na http://www.google.com/policies/privacy/partners/ ,
 • Služba Google fonts a služba Google API libraries, ktoré nám pomáhajú spúšťať naše produkty. Pre viac informácii, prosíme navštív https://policies.google.com/terms?hl=sk
 • Spoločnosť MailChimp na doručenie našich informačných bulletinov. Zhromažďujeme štatistické údaje týkajúce sa otvárania emailov a kliknutí pomocou štandardných technológií, ktoré nám pomáhajú monitorovať a zlepšovať náš e-bulletin. Pre viac informácii, prosíme navštív  https://mailchimp.com/legal/privacy/,
 • Spoločnosť DigitalOcean na uloženie všetkých elektronických informácií, ktoré zbierame. Pre viac informácii, prosíme navštív Pre viac informácii, prosíme navštív  https://www.digitalocean.com/security/privacy/,
 • Spoločnosť Braintree na uskutočňovanie Tvojich platieb pre nás. Pre viac informácii, prosíme navštív  https://www.braintreepayments.com/en-sk/legal/braintree-privacy-policy,
 • Spoločnosť Tapfiliate na rast nášho podnikania. Pre viac informácii, prosíme navštív https://tapfiliate.com/privacy/,

Bezpečnosť

Všetky informácie, ktoré nám poskytneš, sú uložené v bezpečných dátových centrách spoločnosti DigitalOcean na serveroch nachádzajúcich sa vo Frankfurte nad Mohanom v Nemecku. Spoločnosť DigitalOcean zverejnila vyhlásenia o bezpečnosti, ktoré môžeš nájsť na nasledujúcom odkaze: https://www.digitalocean.com/security/ . Nanešťastie, prenos informácií prostredníctvom internetu nie je úplne bezpečný. Hoci urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme ochránili Tvoje osobné informácie, nemôžeme zaručiť bezpečnosť Tvojich údajov prenášaných na naše internetové stránky; preto akýkoľvek prenos je na Tvoje vlastné riziko. Akonáhle však dostaneme Tvoje informácie, budeme používať striktné postupy a bezpečnostné prvky za účelom zabránenia neoprávnenému prístupu k nim a akémukoľvek inému ich zneužitiu.

Tvoje práva

V súvislosti s Tvojim osobnými údajmi máš nasledovné práva:

 • Právo neposkytovať nám Tvoje osobné údaje. Avšak ber prosíme na vedomie, že bez Tvojich osobných údajov nie sme schopní poskytnúť Ti k Tvojej spokojnosti alebo vôbec niektoré prvky našich internetových stránok, požadované informácie a niektoré z našich služieb.
 • Právo prístupu k Tvojim osobným informáciám. Toto právo Ťa oprávňuje dostať kópiu osobných údajov, ktoré máme o Tebe a skontrolovať oprávnenosť ich spracúvania.
 • Právo na opravu Tvojich osobných údajov, ak sú nesprávne alebo neúplné.
 • Právo na vymazanie Tvojich osobných údajov a právo na obmedzenie ich spracúvania, ak sú na to splnené zákonné podmienky.
 • Ak spracúvame Tvoje osobné údaje na základe Tvojho súhlasu máš právo kedykoľvek odvolať tento súhlas. Prosíme ber však na vedomie, že takéto Tvoje odvolanie súhlasu nemá vplyv na oprávnenosť akéhokoľvek spracúvania Tvojich osobných údajov, ktoré sme vykonali pre dátumom doručenia tohto odvolania a zároveň nám nebráni v spracúvaní Tvojich osobných údajov na základe iného aplikovateľného právneho základu, najmä v súvislosti s vykonávaním a bránením našich práv podľa príslušných právnych predpisov a v súvislosti s plnením našich zákonných povinností.
 • Ak spracúvame Tvoje osobné informácie na základe nášho oprávneného záujmu, máš právo namietať spracúvanie Tvojich osobných údajov, ak sú na to splnené zákonné podmienky.
 • Právo získať od nás Tvoje osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo bez prekážok preniesť Tvoje osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi (prenos údajov).

Za účelom vykonania ktoréhokoľvek z vyššie uvedených práv nás môžeš kontaktovať na emailovej adrese privacy@pixenio.com. Prosíme ber však na vedomie, že môžeme od Teba požadovať špecifické informácie za účelom potvrdenia Tvojej identity.

Okrem toho, ak sa domnievaš, že naše spracúvanie Tvojich osobných údajov je v rozpore s Tvojimi právami na ochranu osobných údajov podľa príslušných právnych predpisov a/alebo sme Tvoje námietky dostatočne nezodpovedali, máš právo podať sťažnosť orgánu dohľadu pre ochranu osobných údajov v Tvojej krajine.

Ochrana osobných údajov detí

Vedome nezbierame žiadne osobné údaje od detí mladších ako 16 rokov. Ak sa dozvieme, že dieťa mladšie ako 16 rokov nám poskytlo osobné údaje, okamžite vykonáme kroky potrebné k vymazaniu týchto údajov. Ak sa dozvieš, že nám dieťa poskytlo osobné údaje, prosím kontaktuj nás na emailovej adrese privacy@pixenio.com.

Zmeny zásad o ochrane osobných údajov

Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžeme kedykoľvek zmeniť. O vykonaných zmenách Ťa budeme informovať spôsobom, ktorý budeme považovať za najvhodnejší vzhľadom na závažnosť týchto zmien.

Spracúvanie osobných údajov po vykonaní akýchkoľvek zmien týchto Zásad ochrany osobných údajov sa riadi podmienkami zmenených Zásad ochrany osobných údajov.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňa 11. septembra 2018.